- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

Radnička prava puno skresana, zapošljavanje malo poraslo
19. jun 2016. godine. Izvor: Dnevnik

Zakon o radu, koji je na snazi dve godine, po mišljenju predstavnika sindikata, nije doneo ništa pozitivno za radnike, naprotiv, prava radnika su umanjena, a broj nezaposlenih nije značajno izmenjen. Od izmena radnog zakonodavstva, koje se najavljuju a za sada se još ne zna kakve će biti, ističu sindikalci, gotovo izvesno treba očekivati dodatno smanjenje prava radnika. Po rečima predsednika Ujedinjenih granskih sindkata “Nezavisnost” Branislava Čanka, efekti novog Zakona o radu izrazito su negativni, jer ne samo da nije povećan broj radnih mesta, već su mnogo radnici ostali bez posla. - Ne znam nikoga ko je... OPŠIRNIJE


SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV
Kelebija,19. -21. maj 2016. godine

U okviru projekta „Zajedno smo jači“, od 19. do 21. maja 2016. godine, na Kelebiji, održan je seminar Sekcije žena SSS Vojvodine, uz podršku i prisustvo predstavnika Sindikata LO iz Zapadne Švedske.

Cilj seminara je bio osnaživanje žena u sindikatu i jačanje pozicija sekcija žena u sindikatima i većima na teritoriji, kao i pomoć članicama u sticanju samopouzdanja, unapređivanjindexu veština javnog nastupa, informisanja i javne promocije sekcija žena, kao i povezivanje članica sindikata i aktivistkinja sindikalne ženske mreže.

Posebna pažnja je posvećena rezultatima rada nakon poslednjeg seminara. Analizirano je ostvarenje ciljeva koje su članice postavile sebi na prethodnom okupljanju kao i o aktivnostima koje se sprovode u sekcijama žena i organizacijama nakon održanih seminara. Na osnovu uočenih slabosti dogovorene su aktivnosti koje će Sekcija žena SSS Vojvodine, kao i druge sekcije u sindikatima i savezu, realizovati u budućnosti, odnosno u 2016. godini. Poseban akcenat je stavljen na potrebu novog statutarnog određivanja Sekcije žena u Savezu.
 
Kroz praktičan radioničarski rad bile su obrađene i sledeće teme: zašto se organizujemo u sindikate, odnosno zašto je važno biti aktivan u sindikatu i kako i na koji način motivisati žene članice sindikata na angažman u sekcijama. Kroz radionice su razrađeni i elementi debate kao sindikalnog alata, organizacija i  priprema iste. Veliku pomoć članicama pružena je u osmišljavanju javnih nastupa, pripremi govora, odabiru najkvalitetnijih metoda za ubedljivost nastupa i dr. Ujedno su razradjene strategije daljeg rada, budući seminari...

Seminar je bio i prilika da sindikalne aktivistkinje razmene iskustva, definišu buduće aktivnosti i isplaniraju izvođenje zajedničkih aktivnosti, posebno u nastavku kampanje Za dostojanstven rad i zasluženu penziju - Hoćemo nove zakone o radu i pio.

U radu seminara je uzeo učešće i sekretar Veća SSSV, Tomislav Stajić, koji je potvrdio interesovanje i podršku SSSV u zalaganju za kvalitetan i efikasan rad na razvijanju sindikalne ženske mreže u Vojvodini.


„U znanju je snaga!"
12-13. maj 2016. godine. Novi Sad

U Novom Sadu je u periodu od 12. do 13. maja  2016. godine održan prvi seminar "Obuka sindikalnih lidera", koji je realizovan u okviru Projekta „U znanju je moć“, koji zajednički sprovode Viša narodna škola "Viskadalen" Švedska,  Savez samostalnih sindikata Vojvodine i SSS grada Novog Sada i opština.

 Projekat „U znanju je moć“ traje četiri godine 2016-2019. godina, a u 2016. godini će biti održana dva seminara za sindikalne lidere i  tri seminara za sindikalne edukatore.

Na prvom seminaru za sindikalne lidere je prisustvovalo oko 30 učesnika, predsednika pokrajinskih odbora samostalnih sindikata, predsednika veća Saveza samostalnih sindikata teritorije i predsednika sindikalnih organizacija, koji su tokom dva dana aktivno učestvovali u radu seminara.  Cilj seminara je bio obuka sindikalnih lidera - najodgovornijih ljudi  u sindikatu, da imaju dovoljno znanja, sposobnosti i veština u strateškom upravljanju organizacijom, timskom radu, zastupanju sindikata i sticanju podrške javnosti, poboljšanju imidža sindikata u društvu, motivisanju i podsticanju radnika da se organizuje u sindikatu i budu aktivni članovi.


KONSTITUISANI ORGANI I KOMISIJE SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTIITI VOJVODINE
9. maj 2016. godine.

Na prvoj sednici za mandatni period 2016.- 2021. godine konstituisan je Pokrajinski odbor, koji ima 31 člana. Za potpredsednika Pokrajinski odbor je izabrao Stevu Malića, predsednika JSO Kliničkog centra Vojvodine i za sekretarku  Jadranku Jakšić, stručnog saradnika u Veću SSSV.                    
U fokusu rasprave na sednici bili su aktivnosti sindikata na očuvanju materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih. Članovi Pokrajinskog odbora su u raspravi insistirali na rešavanju  nelikvidnosti apotekarskih ustanova i očuvanju radno-provnog položaja zaposlenih.  Ocenjeno je da je zaposlenima u apotekarskim ustanovama potrebna snažnija sindikalna podrška. Članovi POS su zahtevali organizovanje  protestnog okupljanja pred nadležnim institucijama RS.
Ukazano je  i na problem isplate otpremnina u prvom krugu racionalizacije, kada je deo  naših članova oštećen zbog  primene januarskog proseka kao osnovice.
Članovi Pokrajinskog odbora su razmotrili i  usvojili Plan rada Pokrajinskog odbora za 2016. godinu. Prioritetna aktivnost Pokrajinskog odbora tokom 2016. godine biće očuvanje i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti kroz: praćenje primene zakona i njihovog uticaja na zaposlene, zahteve za povoljniju zakonsku regulativu  i pregovore sa socijalnim partnerima na svim nivoima vlasti. Istovremeno, Pokrajinski odbor će svoju aktivnosti usmeriti i na praćenje primene kolektivnih ugovora, uz zahtev za doslednu primenu ugovorenih prava.
Pokrajinski odbor je usvojio i Plan materijalno- finansijskog poslovanja Sindikata za tekuću godinu, vodeći računa o predviđenim aktivnostima Sindikata i planiranom prilivu sindikalne članarine.   
Za članovi Komisije za pomoć članovima Sindikata izabrani su: Vesna Avdić, SO Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine; Aleksandra Rankov, SO Opšta bolnica Kikinda i Miodrag Stojković, predsednik Sremskog okružnog odbora.
Za članove Komisije za pozajmice sindikalnim organizacijama izabrani su: Dušan Lazić, SO Dom zdravlja Inđija; Vojislav Živković, SO Dom zdravlja Bačka Topola i Perko Žarković,  SO Gerontološki centar Novi Sad.
Za  članove Veća SSSV  izabrani su: Milan Popov, predsednik Severno-banatskog okružnog odbora; Milisav Stojković, predsednik Srednje-banatskog okružnog odbora i Saša Đašić, predsednik Severno-bačkog okružnog odbora.
Istovremeno sa održavanjem konstitutitivne sednice Pokrajinskog odbora, održane su konstitutivne sednice Nadzornog odbora i Statutarne komisije Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine. Za predsednicu Nadzornog odbora izabrana je Koviljka Belandžić,  SO Dom zdravlja Kula, a za predsednika Statutarne komisije Dragan Mandić, SO Ustanova zajedničkih poslova Sremska Kamenica.


 Jutarnji program RTV 29. 4. 2016., gospodin Goran Milić, predsednik SSS Vojvodine:

Radnici i nemaju šta da slave


Milić: Nezaposlenost velika, a prava radnika sve manja
29. april 2016. godine. Izvor: Dnevnik

Ovogodišnji Praznik rada Srbija dočekuje s oko 700.000 nezaposlenih, a radnih mesta nema dovoljno. Nesigurnost da li će se radno mesto sačuvati, / kolika će biti zarada i da li će biti isplaćena, muka je s kojom se svakodnevno sreću mnogi zaposleni u našoj zemlji. U situaciji kada je ponuda radne snage daleko veća nego ponuda radnih mesta glas radnika veoma je tih. Po rečima predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Gorana Milića, zaposleni u Srbiji su u veoma teškoj situaciji, radnih mesta je malo, ...
OPŠIRNIJE


PRVOMAJSKA PORUKA

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE ČESTITA PRVI MAJ SVIM ČLANOVIMA, RADNIM LJUDIMA I GRADJANIMA SA ŽELJOM DA OVAJ PRAZNIK OSTANE SINONIM RADNIČKE I SINDIKALNE SOLIDARNOSTI I ZAJEDNIŠTVA.

SIMBOL BORBE ZA RADNIČKA I SINDIKALNA PRAVA, PRVI MAJ, NEKA NAM SVIMA DA SNAGE DA OJAČAMO SVOJU VERU U SINDIKALNI POKRET. ZAJEDNIČKI SE IZBORIMO ZA VEĆU DRUŠTVENU MOĆ, PRAVO NA RAD I DA SE OD ZARADJENOG MOŽE PRISTOJNO ŽIVETI.

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE
Goran Milić, predsednik


svim naŠim Članovima, svim gradjanima i Članovima njihovih porodica,
Želimo sreĆan i blagosloven Uskrs!
Neka Vam predstojeĆi prazniČni dani donesu radost, zdravlje i duhovni mir.

VEĆE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

Predsednik SSSV
Milić Goran


VEĆE SSSV USVOJILO PLAN RADA ZA 2016. I PREPORUKE SEKCIJE ŽENA
15. april. 2016. godine

Na 6. sednici Veća SSSV, održanoj 15. aprila  o.g. članovi Veća SSSV su usvojili Orijentacioni plan rada Predsedništva i Veća SSSV za 2016 godinu. Nakon razmatranja Izveštaja o finansijskom poslovanju za 2015. godinu, sa Izveštajem Nadzorog odbora SSSV, članovi Veća su jednoglasno usvojili  Izveštaj Nadzornog odbora SSSV i doneli Odluku o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu i Odluku o pokriću gubitka, uz ocenu da je  finasijska nedisciplina  prilikom raspodele i  uplate sindikalne članarine uzrok finansijskih problema u poslovanju SSSV.

Veće SSSV je verifikovalo izbor Gorana Leškova, člana Veća SSSV  iz Pokrajinske organizacije Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprviredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije i  Dabić Miloša, člana Nadzornog odbora SSSV ispred  Sindikata zaposlenih u  obrazovanju, nauci i kulturi Vojvodine.

Veće SSSV je jednoglasno prihvatilo preporuku Sekcije žena SSSV  da sindikati i veća SSS na teritoriji u socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje po svim pitanjima obavezno uključe predstavnice Sekcije žena, čime bi se omogućilo da posebni interesi žena budu odgovarajuće zastupani; da se u narednom periodu nastave aktivnosti na izmenama Statuta SSSS kako bi izabrana predsednica Sekcije žena bila član Veća sa pravom glasa i da se na sednice veća SSS na teritoriji i organa sindikata obavezno pozivaju predsednice sekcija žena.

Članovi Veća SSSV su detaljno informisani o projektima „Zajedno smo jači“ i „U znanju je snaga“, koji će se u periodu 2016. – 2019. godine realizovati uz učešće švedskog sindikata  LO; Narodne škole Viskadalen i SSSV/SSSNS

Neposredno pred sednicu Veća SSSV, u funkciji njene  pripreme, održana je sednica Predsedništva SSSV  na kojoj su razmatrani i usvojeni predlozi dokumenata i upućeni Veću SSSV na razmatranje i usvajanje.


Gladan radnik ne može biti produktivan
6. apr. 2016. godine. Izvor: Dnevnik

Jedan od razloga zašto je srpska plata najmanja u regionu svakako jeste činjenica da u Srbiji postoje radnici koji rade, a ne primaju redovnu platu.
Osim toga, objašnjava za „Dnevnik” profesor Darko Marinković iz Centra za industrijske odnose, izostanak redovnih plata i rad mesecima bez dinara ne doprinose produktivnosti radnika jer, kako ističe, „gladni radnici ne mogu biti produktivni i stvarati veliki profit”.
– Kroz medijski projekat „Gde su naše plate?” došli smo do podatka da su radnici koji rade i imaju radno mesto i šta da proizvode – mesecima bez plata – kaže Marinković. – Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, takvih radnika u Srbiji je oko 50.000, dok podaci sindikata pokazuju da je ta brojka nekoliko puta veća. Sindikati skreću pažnju na to da, osim neisplaćivanja plata, postoji i neplaćanje doprinosa, neplaćanje staža, zakidanje na zaradi, neplaćanje prekovremenog i noćnog rada... OPŠIRNIJE


Svetski dan zaštite na radu
4. april. 2016. godine. Izvor: Radio Televizija Vojvodine

- RTV Jutarnji program: gost gospodin Tomislav Stajić, sekretar SSSV: OVDE


ARHIVA VESTI

2015. V3.0