- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

 

AKTUELNO

- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

- Zakon o državnim službenicima

- Zakon o dualnom obrazovanju

- Zakon o zaposlenima u javnim službama

- Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

- Zakon o zdravstvenom osiguranju

- Zakon o javnim službama

- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

- Zakon o platama u državnim organima i javnim službama

- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

- Zakon o radu

- Zakon o sezonskom radu

- Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

- Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

- Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

- Zakon o štrajku

- Pravilnik o upisu sindikata u registar

Potvrđeni međunarodni izvori:

- Konvencija MOR-a br.87 o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava

- Konvencija MOR-a br.88 o službi za posredovanje rada

- Konvencija MOR-a br.91 o plaćenom odmoru pomoraca

- Konvencija MOR-a br.92 o smeštaju posade na brodu

- Konvencija MOR-a br.97 o migraciji u cilju zapošljavanja

- Konvencija MOR-a br.98 o pravu organizovanja i kolektivnog pregovaranja

- Konvencija MOR-a br.105 o ukidanju prinudnog rada

- Konvencija MOR-a br.111 o diskriminaciji u vezi sa zapošljavanjem i zanimanjem

- Konvencija MOR-a br.113 o lekarskom pregledu ribara

- Konvencija MOR-a br.114 o ugovoru o zaposlenju ribara

- Konvencija MOR-a br.119 o zaštiti mašina

- Konvencija MOR-a br.121 o davanjima za slučaj nesreće na radu i profesionalnih bolesti

- Konvencija MOR-a br.122 o politici zapošljavanja

- Konvencija MOR-a br.126 o smeštaju na ribarskim brodovima

- Konvencija MOR-a br.129 o inspekciji rada u poljoprivredi

- Konvencija MOR-a br.131 o utvrđivanju minimalnih plata

- Konvencija MOR-a br.132 o plaćenom godišnjem odmoru

- Konvencija MOR-a br.135 o zaštiti i olakšicama za predstavnike radnika u preduzeću

- Konvencija MOR-a br.136 o zaštiti od opasnosti od trovanja benzolom

- Konvencija MOR-a br.138 o minimalnim godinama starosti za zasnivanje radnog odnosa

- Konvencija MOR-a br.140 o plaćenom odsustvu za obrazovne svrhe

- Konvencija MOR-a br.142 o profesionalnoj orjentaciji i stručnom osposobljavanju

- Konvencija MOR-a br.143 o migracijama...

- Konvencija MOR-a br.144 o tripartitnim konsultacijama i Preporuka br.152

- Konvencija MOR-a br.148 o zaštiti radnika u radnoj sredini od profesionalnih rizika

- Konvencija MOR-a br.150 o administraciji rada

- Konvencija MOR-a br.155 o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radnoj sredini

- Konvencija MOR-a br.156 o radnicima sa porodičnim obavezama

- Konvencija MOR-a br.158 o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca

- Konvencija MOR-a br.159 o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida

- Konvencija MOR-a br.161 o službama medicine rada

- Konvencija MOR-a br.181 o privatnim agencijama za zapošljavanje

- Konvencija MOR-a br.182 o najgorim oblicima dečijeg rada

- Konvencija MOR-a br.183 o zaštiti materinstva

- Konvencija MOR-a br.187 o promotivnom okviru bezbednosti i zdravlja na radu

- Konvecija MOR-a br.106 o nedeljnom odmoru u trgovini i biroima

- Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

- Revidirana Evropska socijalna povelja

 

 

2019. V3.0