- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

 

Medjunarodni projekti: u toku

 

Naslov: „Zajedno smo jači“

Partneri:

  • Savez samostalnih sindikata Vojvodine, Srbija
  • Sindikat LO – Zapadna Švedska, Švedska

Finansijska podrška:

  • OPC - Međunarodni Centar Olof Palme, Švedska

Vremenski okvir:

5 godina, 01.01.2020 – 31.12. 2024. godine

Opšti cilј:
Opšti cilj projekta je da sindikalni pokret ima snažniji uticaj na socijalni dijalog u Vojvodini, doprinosi usklađivanju radnog zakonodavstva u Srbiji sa politikama EU, a sve uz učešće obrazovane i rodno ravnopravne baze članstva.

Međuciljevi:

1. Razvoj socijalnog dijaloga
Stvaranje snažnih kapaciteta SSSV-a koji je dovoljno moćan (uticajan, efikasan, kompetentan) da učestvuje u socijalnom dijalogu koji doprinosi nediskriminaciji, jednakosti i boljoj zaštiti zaposlenih i svih građana. Podignuta svest socijalnih partnera o neophodnosti ravnopravnog socijalnog dijaloga. Socijalni partneri su obučeni za vođenje socijalnog dijaloga. Predstavnici sindikata i članovi sindikata su kompetentni, obrazovani, poseduju odgovarajuća znanja i veštine za vođenje dvostranog socijalnog dijaloga sa poslodavcima radi potpisivanja boljih kolektivnih ugovora. Razvijanje tripartitnog socijalnog dijaloga između vlasti - sindikata - poslodavaca, uspostavljanjem i funkcionisanjem socijalno-ekonomskih saveta na lokalnom nivou.
 
2. Edukacija  i  veći aktivizam  sindikalnog  članstva
Pristup radničkim pravima je ojačan većim naporima sindikata da se radnici-članovi sindikata, osveste o svojim radnim pravima i kako ih mogu ostvariti i zaštititi. Edukacija članstva o pravima na sindikalno organizovanje i rad, pravima iz Zakona o radu, veštinama kolektivnog pregovaranja, bezbednosti i zdravlju na radnom mestu, metodama i značaju informisanja i dobijanja podrške članstva i javnost, itd. Izmenjena svest članstva o neophodnost većeg aktivizma svakog člana.

3. RADNO ZAKONODAVSTVO I  PROCES EU
Predstavnici sindikata imaju veći uticaj na kreiranje radnog zakonodavstva i veće učešće u procesu usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Međunarodna sindikalna saradnja i solidarnost ojačani su uspostavom redovne komunikacije, međusobne podrške, razmene znanja i iskustava. Uspostavljena je snažna sindikalna saradnja sa sindikatima iz zemalja Balkana, razmena znanja i iskustava sa sindikatima koji su prošli kroz proces pristupanja EU, kako su uspeli da zaštite prava radnika.

4. EFIKASNA BORBA ZA RODNU JEDNAKOST
Veliki broj obrazovanih i osnaženih žena organizovanih u sindikatu utiče na stvaranje boljih mogućnosti za žene na radnom mestu i u društvu uopšte.
Veći uticaj sindikata na usvajanje politika koje će svima omogućiti jednak pristup pravima bez obzira na pol, i uspešnu borbu protiv nasilja u porodici i svih oblika zlostavljanja. Uspostavljena je saradnja i sprovođenje zajedničkih akcija sa drugim organizacijama i institucijama civilnog društva koje rezultiraju promenom propisa i poboljšanjem položaja žena.

 

2020. V3.0